Parti' den Haberler

Sosyalist Türkiye Bildirgesi

Ekim Devrimi’nin 100. yılında Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlediğimiz “Yeni Bir Cumhuriyet” buluşmasında açıklanan “Sosyalist Türkiye Bildirgesi” şu şekilde:

Laik ve bağımsız bir Türkiye için

İnsanca yaşam ve eşitlikçi bir düzen için

Para babalarının değil emekçilerin Türkiye’si için

Yeni bir Cumhuriyet gerek!

Ülkemiz bugün gerici sermaye diktatörlüğünün hukuksuz ve baskıcı yönetimi altındadır. 94 yıl önce emperyalist işgal ve saltanat yıllarında ve bunlara karşı kurulan Cumhuriyet’in bugün adı var kendisi yoktur.  Bağımsızlık son bulmuş ve egemenlik emperyalizme teslim edilmiştir; ülkemiz bağımsız değil, emperyalizme ekonomik, askeri ve siyasi olarak bağımlı hale gelmiştir. Laiklik kağıt üzerinde kalan sözden ibarettir; gericilik ülkemizi ve toplumu karanlığa boğmuş, yobazlar iktidarı ele geçirmiştir. Ülkemizin yer altı ve yer üstü bütün zenginlikleri yabancı sermayeye ve patronlara peşkeş çekilmiş, kamuculuk tasfiye edilmiştir. Cumhuriyet yerine tek adam rejime inşa edilmiş, anayasa hükümsüz kılınmış, parlamento işlevsiz hale getirilmiştir. Bugün yaşadığımız rejim Cumhuriyet değil, gerici, baskıcı ve burjuva sınıfının çıkarlarını temsil eden tek adam rejimidir.

Ülkemize biçilen bu elbise yırtılıp atılmalıdır. 94 yıl önce kurulan Cumhuriyet, emperyalizme ve saltanata karşı kurulabildiyse bugün de emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı yeni bir Cumhuriyet kavgası verilmelidir.

Cumhuriyet ayaklar altına alınmıştır. Bugün yapılması gereken 1923 Cumhuriyet’ini yad etmek değil yeni bir Cumhuriyet mücadelesine başlamaktır. Ülkemiz, işbirlikçilerin, yobazların, emperyalistlerin ve para babalarının değil emekçilerin ülkesi olacaktır. Kurulacak yeni Cumhuriyet emekçilerin omuzlarında yükselecektir!

Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi bağımsız, laik, adil, eşit ve özgür bir Türkiye’nin kurulması mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, sömürüye karşı hak mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, yobazlara karşı laiklik mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, tek adam diktatörlüğüne karşı halkın kendi kendisini yönetme mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet, Cumhuriyet’in kazanımlarını yaşatma mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, Ortadoğu’da halkların kardeşliği ve barış mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, yoksulluğa, işsizliğe ve geleceksizliğe karşı insanca yaşam mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, Türk ve Kürt emekçilerin kardeşliği mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, ülkemizin topyekun kurtuluş mücadelesidir! Yeni bir Cumhuriyet mücadelesi, sosyalist Türkiye mücadelesidir!

Yeni bir Cumhuriyet aşağıdaki programla kurulacaktır!

Laiklik için yeni bir Cumhuriyet!

Laiklik, devlet işlerinde ve toplumsal bütün alanlarda uygulamaya sokulacaktır. Dinin, devlet ve toplum idaresine müdahalesine izin verilmeyecektir. Zorunlu din dersleri kaldırılacak, nüfus cüzdanlarından din hanesi çıkarılacak, herkesin inancını seçme ve yaşama özgürlüğü sağlanacaktır. Din kisvesi altında ticaret, siyaset ve güç odağı olan tarikat ve cemaatler dağıtılacak, mezhepçi anlayışla devlet yönetilmeyecek, laikliği içten içe yıkan ve gericiliğin en önemli kalesi haline dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacaktır. Eğitim kurumları laiklik ilkesine göre yapılandırılacaktır. Halkımızın inanç ve ibadet özgürlüğü ile din eğitimi devlet garantisinde olacaktır.

Bağımsız bir Türkiye ve barışçı bir dış politika için yeni bir Cumhuriyet!

Emperyalizmle yapılan askeri bütün anlaşmalar iptal edilecek, bütün yabancı açık ya da gizli askeri üsler kapatılacak, ülkemiz NATO’dan çıkacak, Avrupa Birliği üyelik süreci durdurulacak ve Gümrük Birliği anlaşması iptal edilecektir. Emperyalizme bağımlılığın temeli olan bütün yabancı iktisadi kuruluşlar ve onların yerli uzantıları kamulaştırılacaktır. Komşu ülkelerle barış ve dostluk anlaşmaları yapılacak, her türden emperyalist güce karşı bölge ülkelerinin ortak davranacağı politikalar geliştirilecektir.

Eşitlikçi bir düzen için yeni bir Cumhuriyet

Ülkemizin kalkınması için planlı ve kamucu bir ekonomi kurulacaktır!

Planlı kalkınmayla ülkemizde yoksulluk ve işsizlik ortadan kaldırılacaktır.

Burjuvazinin elinde olan ülkemizin madenleri, limanları, yolları, fabrikaları, işletmeleri kamulaştırılacak, emekçilerin malı haline getirilecektir.

Bütün özel bankalar kamulaştırılacaktır. Ranta ve faize dayanan ekonomi yerine üretim ekonomisi getirilecek, ekonomi devletin merkezi planlanması altında halkın çıkarlarına göre tesis edilecektir.

Halkın yönetime katılması için yeni bir Cumhuriyet!

Başkanlık sistemi kaldırılacaktır. Cumhuriyet rejiminde en önemli organ parlamento olacak, halk yönetime örgütlü bir biçimde Katılacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru örgütlü halkın yönettiği bir sistem kurulacaktır.

Adalet için yeni bir Cumhuriyet!

Yargıç ve savcılar bağımsız olacak, hükümetin boyunduruğu altında olmayacak yargıç ve savcı dokunulmazlığı güvenceye alınacaktır. Adalet ve herkesin hukuki güvenliği ülkenin her yerinde tesis edilecektir.

Parasız ve bilimsel eğitim için yeni bir Cumhuriyet!

Eğitim bütün kademelerinde parasız olacak, dershaneler kapatılacak, özel okullar devletleştirilecektir. Herkes yeteneğine, birikimine ve isteğine göre meslek sahibi olabilecektir. Eğitimde sınav ve yarış karmaşası kalkacak, yeni bir eğitim-öğrenim birliği sağlanacak, gerici müfredat yerine bilimsel müfredat konulacaktır.

Parasız sağlık hizmeti için yeni bir Cumhuriyet!

Sağlık hizmetleri satılamayacak, insan sağlığı üzerinden ticaret yapılamayacaktır. Bütün hastaneler tüm yurttaşlara eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti verecektir. Koruyucu sağlık sistemi ile birlikte basamaklı sağlık sistemi yeniden hayata geçirilecektir. Yabancı ilaç tekellerinin çıkarı için sürekli ilaç tüketilen sağlık sistemine son verilecektir.

İnsanca bir yaşam için yeni bir Cumhuriyet!

Çalışma saatleri düşürülecek, insanca yasam ve eşitlikçi bir düzen kurulacaktır. Eşit işe eşit ücret verilecektir. Taşeronluk kaldırılacaktır. Emeklilikte sınırı kaldırılacaktır. Bütün mahallelere ve bütün iş yerlerinde ücretsiz kreşler açılacaktır. Tecavüz, taciz, şiddet, namus ve töre cinayetlerinin önüne geçmek için tüm imkânlar seferber edilecek, bu tür suçlar en ağır cezalara tâbi olacaktır.

Türk ve Kürt emekçilerin kardeşliği için yeni bir Cumhuriyet!

Kürt sorunu, eşit yurttaşlık temelinde ele alınacak, tüm temel haklar anayasal güvenceye kavuşturulacaktır. Türk ya da Kürt olmak değil, yurttaş olmak temel hakların ölçüsü olacaktır. Emperyalizmin planlarına karşı emekçilerin ortak mücadelesi kurulacaktır.

Yeni bir Cumhuriyet sosyalizm temelinde kurulacaktır!

Yeni bir Cumhuriyet, emekçilerin laik ve bağımsız Cumhuriyeti olacaktır. Yeni bir Cumhuriyet’i kuracak olan ülkemizin bütün değerlerini üreten emekçiler olacaktır.

Laik ve bağımsız bir Türkiye, insanca yaşam ve eşitlikçi bir düzen, para babalarının değil emekçilerin Türkiye’si ancak ve ancak sosyalist bir düzende mümkündür.

Emekçilerin laik, bağımsız Cumhuriyeti, sosyalist cumhuriyettir!

Yeni bir Cumhuriyeti emekçi halkın örgütlü gücü kuracaktır!

Yeni bir Cumhuriyet, ülkemizin ilerici, yurtsever, cumhuriyetçi ve emekçi halkının kendi kaderini eline almasıyla mümkündür. Ülkemizi gericiliğin karanlığından çıkaracak, emperyalizmin boyunduruğundan kurtaracak ve sermayenin diktatörlüğünden kurtaracak tek güç emekçilerin örgütlü gücüdür. Bugün halkın örgütlü gücü dışında bu gidişe dur diyecek başka bir güç yoktur. Yeni bir Cumhuriyet için halkımızı yaşamın bütün alanlarında ve parti saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz.

 

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

5 Kasım 2017

 

 

To Top