0541 515 1920 | iletisim@tkh.org.tr

“Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı” başarıyla sonuçlandı
“Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı” başarıyla sonuçlandı
Sosyalist Kamuoyuna,   TKP yoluna devam ediyor! 29 Ocak 2017 tarihinde Mustafa Suphi ve yoldaşların ölüm yıldönümünde toplanan “Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı” Türkiye Komünist Partisi üyelerinin katılımıyla başarıyla sonuçlanmıştır. 1921 yılında katledilen ilk TKP MK üyeleri olan 15’lerin anıldığı toplantıda aynı zamanda yeni üyelerimize parti rozeti de takılmıştır. “Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı”nda aşağıdaki madde oybirliği ile karar altına alınmıştır. “Türkiye Komünist Partisi, bugün Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından temsil edilmekte, yaşatılmakta ve geleceğe taşınmaktadır. Türkiye Komünist Partisi’nin bugünü ve geleceği Türkiye Komünist Hareketi’nin bizatihi kendisi, misyonu ve mücadelesidir. Konferansımız, Türkiye Komünist Partisi’nin adının, varlığının ve geleceğinin TKH ile özdeşleştiğini karar altına alır. Türkiye Komünist Partisi’nin mirası, ismi ve mührü, Türkiye Komünist Hareketi’ne teslim edilmiştir. Türkiye Komünist Hareketi, bu hedefleri yerine getirdiğinde Türkiye Komünist Partisi adıyla yoluna devam edeceğini kayıt altına alır.” Konferans kararları aşağıda sunulmuştur. Sosyalist kamuoyuna saygı ile duyurulur.   TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ GENEL MERKEZ     29 Ocak 2017 tarihinden düzenlenen Gelenekten Geleceğe TKP Konferansı” karar metnidir.   Sermayenin 2. Cumhuriyeti’nde Türkiye Komünist Partisi’ni örgütlemek için,
 1. 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyet’in temel niteliklerinin değiştiği yeni bir aşamadayız. Tarihsel ilerleme olarak görülmesi gereken 1923 Cumhuriyeti’nin başta laiklik olmak üzere kazanımlarının ortadan kaldırıldığı bu yeni dönem, sermaye diktatörlüğünün siyasal dönüşümüne tekabül etmekle birlikte sınıf karakteri açısından ise tam bir sürekliliğe sahiptir. 1923 yılında girilen kapitalist yol emperyalist sistemin egemenliği altında adım adım gericileşmenin önünü açmış ve 1923 Cumhuriyeti’nin bütün kazanımları yok edilmiştir. Bugün, AKP iktidarı ile birlikte yeni bir rejim, sermaye diktatörlüğünün yeni biçimi olarak geri dönülmez bir noktaya gelmiştir.Sermaye düzeninde ortaya çıkan bu siyasal dönüşüm, son kertede, sermaye diktatörlüğünün çıkarları ve gericileşmesi ile açıklanmalıdır. Bu süreç, sermayenin sınıf çıkarlarından ve emperyalist sisteminin tercihlerinden bağımsız değildir.
 1. Kapitalist Türkiye’nin bu siyasal dönüşümü, işçi sınıfının iktidar mücadelesinde de yeni bir düzlemin kurulması gerektiğine işaret eder. Bugün yapılması gereken kapitalizme, emperyalizme ve gericiliğe karşı, işçi sınıfının iktidarını hedefleyen, yeni bir siyasal ve örgütsel mücadele hattının geçmiş değerler, ilkeler ve dersler üzerine inşa edilerek 2. Cumhuriyet rejiminde Türkiye Komünist Partisi’nin ayağa kaldırılması ve örgütlenmesidir.
 1. 96 yıllık tarihiyle büyük mücadele deneyimine sahip Türkiye Komünist Partisi, sermaye diktatörlüğünün bu yeni karanlığında bir daha geri düşmemek üzere yeni bir strateji ile yoluna devam etmeli ve geleceğini sağlam temeller üzerine örgütlemelidir. Bu stratejinin temel şiarı “yeni bir cumhuriyet, sosyalist cumhuriyet”, temelleri ise işçi sınıfı içinde örgütlenmiş sağlam bir parti yapısının oluşturulmasıdır.
 1. Türkiye Komünist Partisi, isminin arkasına saklanılarak değil bu ismin hakkı verilerek kurulacaktır. TKP, ne geçmişin tekrarları, alışkanlıkları ve statükosuyla ne de ilke, değer ve hattının reddiyesiyle geleceğe taşınabilir. Tersine, ilke, değer ve sosyalist devrimci hattına sıkı sıkıya bağlı, onurlu tarihini arkasına alarak, komünistlerin birliğini sağlayarak ve yeni bir örgütsel ve siyasal mücadele tarzını hayata geçirerek büyük bir güç haline gelebilir, gelecektir.
 1. Türkiye Komünist Partisi, işçi sınıfının öncü ve örgütlü gücü haline gelmelidir. İşçi sınıfının örgütlü gücüne dayanmayan her hangi bir komünist örgütlenmenin siyasal bir güç haline gelmesi mümkün değildir. Sınıf kimliği, yalnız başına salt ideolojik bir kimlik olmanın ötesine geçecek ve gerçek bir gücü temsil eden pratiğin ortaya konmasıyla siyasal bir güç haline gelecektir. TKP, Türkiye işçi sınıfı içinde örgütlenerek, işçi sınıfını örgütlü bir güç haline getirerek kurulacaktır.
 1. Türkiye Komünist Partisi, salt gövdesinden ibaret kalan bir örgütlenme tarzından çıkarak emekçi sınıflarla bağ kuracak toplumsal örgütlenme modellerini önüne koymalıdır. Bir yandan partinin sağlam bir örgütlülükle kurulması merkeze konmalı, diğer yandan emekçi sınıflarla bağ kuracak kitlesel örgütlenme modelleri aranmalıdır. İdeolojik bir parti görüntüsünden siyasal bir partiye geçişin gerekleri bellidir. TKP, emekçilerin toplumsal örgütlenmelerinin yaratılmasıyla ve kendi etrafına öreceği halkalarla siyasal ve toplumsal bir hareket haline gelecektir.
 1. Türkiye Komünist Partisi, siyaseti tek başına düzen siyasetinin akademik analizinden ibaret sayamaz. Siyasi mücadele, emekçi sınıfların mücadelesine ve taleplerine öncülük edilmesiyle mümkündür. TKP, başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin taleplerine ve tarihsel çıkarlarına öncülük edecek bir siyasal güç haline gelerek kurulacaktır.
 1. Komünistlerin en önemli görevi, güncel çıkarlarıyla belirlenen emekçilere tarihsel çıkarlarını anlatmaktır. Emekçilere üstten bakan, akıl vermeyi bilinç taşımak olarak algılayan bir tarz içe kapanmayı beraberinde getirir. TKP, öncü bir parti olarak emekçilerin örgütlenmesini başa yazarak, emekçiler içinde var olarak ve emekçileri örgütleyecek bir söylem tarzı geliştirerek kurulacaktır.
 1. Türkiye Komünist Partisi işçi sınıfı partisi olmalıdır. İşçi sınıfı partisi haline gelmek tek başına teorik bir düzlemle tarif edilemez. Aynı zamanda işçi kadroların parti yönetim mekanizmalarında daha fazla görev almasıyla mümkündür. TKP, komünist işçilerin görev ve sorumluluk aldığı bir perspektifle kurulacaktır.
 1. Türkiye Komünist Partisi, geçmişinden ders alarak geleceğini örgütlemelidir. Daha etkili, daha güçlü ve daha örgütlü bir partinin yolu geçmiş deneyimlerimizin eksikliklerinin cesaretle üzerine gidilmesinden geçecektir. Alışkanlıkların yaratmış olduğu içe kapanıklığın kırılarak yeni bir örgütlenme tarzının hayata geçirilmesi gerekir. TKP, örgütlü ve disiplinli bir parti yapısıyla, kollektif bir işleyişle, politik bir parti içi yaşamın egemen olduğu kurul işleyişiyle ve bütün kurulların yetki, görev ve sorumluluklarının güven ve hukuk esasıyla tesis edildiği bir örgütsel kültürle kurulacaktır.
 1. Türkiye Komünist Partisi, merkeziyetçi bir yapıya sahip olmalı ancak keyfiyetçi bir yönetim anlayışını geride bırakmalıdır. TKP, kollektif bir önderliğin ve hukukun egemen olduğu, kişilerin partinin önünde değil partinin kişilerin önünde olduğu yeni bir önderlik kuşağı yaratılarak kurulacaktır.
 1. Bu iddia, misyon ve iradeyle yan yana gelen Türkiye Komünist Partililer, bu amaca ulaşmanın ve bu süreci örgütlemenin tarihten bugüne gelen bütün değerlerimize sahip çıkarak TKP’nin örgütsel, siyasal ve ideolojik hattının ileriye taşınmasıyla mümkün olacağını bir kez daha tespit eder.
 1. Bu hat en başta bağımsız bir siyasal odak olmayı, sosyalist devrim anlayışını, iktidar perspektifini ve Leninist bir örgütsel modeli ifade eder. Türkiye Komünist Partisi’nin adını kullanarak düzen solunun parçası ya da Kürt siyasi hareketinin bileşeni olmayı amaç edinen bütün girişim, niyet ve adımları mahkum eder, bu anlayış ve girişimlerin Türkiye Komünist Partisi ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını bir kez daha ilan ederiz.
 1. Türkiye Komünist Partisi, 10 Eylül 1920’de Bakü’de kurulmuş, 96 yıllık tarihinin bütün birikim ve mirasıyla bugünlere gelmiştir. 12 Eylül sonrası yaşanan likidasyondan sonra TKP bayrağı, partili geleneğin yeni bir iradesi olan Gelenek Hareketi tarafından ileriye taşınmıştır. Bugün TKP, 1920’den bugüne gelen tarihimiz, mücadele değerlerimiz ve Gelenek Hareketi’nin attığı devrimci adımlar üzerinden geleceğe taşınacaktır.
 1. Türkiye Komünist Partisi’ni yeniden siyaset sahnesine taşımak tek başına bir isim meselesi değil başlı başına bir mücadele konusudur. Bu mücadele, komünistlerin kendi aralarında verdikleri mücadeleyle değil, sermaye diktatörlüğüne karşı verilen mücadele ile emekçi sınıfları örgütleme başarısıyla tarif edilecektir. TKP saflarındaki bütün komünistler bu mücadeleyi yükselterek TKP’nin geleceğini örebilir. TKP böylesi bir yaklaşımla birlikte TKP saflarında bulunan bütün komünistleri kucaklayarak daha etkili bir siyasal parti haline gelecektir.
 1. Türkiye Komünist Partisi ancak ve ancak yukarıda ifade edilen doğrultu ve perspektifle Türkiye işçi sınıfının öncü örgütü, düzenin sahte soluna karşı devrimci seçenek, emekçilerin çaresizliğine karşı büyük bir güç ve umut haline gelerek geleceğe damga vuracaktır. Bu misyonun, hedefin ve iradenin oluşması için bir araya gelen Türkiye Komünist Partililer, TKP’yi yeniden ayağa kaldıracak ve örgütleyecek bir sürecin kadroları olarak Türkiye Komünist Hareketi’nde görev başındadır. Türkiye Komünist Partisi, bu misyonu ve iradeyi taşıyanların ve örgütleyenlerin ellerinde yükselecektir.
 1. Türkiye Komünist Partisi, bugün Türkiye Komünist Hareketi tarafından temsil edilmekte, yaşatılmakta ve geleceğe taşınmaktadır. Türkiye Komünist Partisi’nin bugünü ve geleceği Türkiye Komünist Hareketi’nin bizatihi kendisi, misyonu ve mücadelesidir. Konferansımız, Türkiye Komünist Partisi’nin adının, varlığının ve geleceğinin TKH ile özdeşleştiğini karar altına alır.
 1. Türkiye Komünist Partisi’nin mirası, ismi ve mührü, Türkiye Komünist Hareketi’ne teslim edilmiştir. Türkiye Komünist Hareketi, bu hedefleri yerine getirdiğinde Türkiye Komünist Partisi adıyla yoluna devam edeceğini kayıt altına alır.
[video width=""640"" height=""352"" mp4=""http://tkh.org.tr/icerik/uploads/2017/01/WhatsApp-Video-2017-02-02-at-02.15.02.mp4""][/video]  
WhatsApp